گرفتن حقروراثت جهت تقسیم ترکه

پرسش جهت تعيين ارث وقتي كه فقط ٢پسر و ١ دختر ار ورثه وجود دارد

نظر سوال کننده به پاسخ:
ببينيد فرض بفرماييد ٦٠٠ ميليون پول قراره تقسيم بشه ، ميخواهيم اين پول رو با نسبت ورثه اي كه بين دختر و پسر تقسيم ميشه رو بدونيم
10 فروردین 1401 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی