شکایت جهت قصور پزشکی ...

سلام شکایت از پزشک به خاطر عدم تشخیص بارداری خارج از رحم که منجر به نقص عضو شده است نتیجه دارد . پول برای هزینه دادسرا ندارم.

10 فروردین 1401 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی