صدور قرار

سلام آیا در دعاوی حقوقی در دادگاه بدوی اگر قاضی نخواهد به خواسته خواهان رای بدهد همیشه قرار صادر می کند ؟؟؟ ممنون

18 اردیبهشت 1399 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی