مرجع رسیدگی به جرایم پزشکی

با سلام آیا(قصور پزشکی)جرم است یا تخلف؟اگر سازمان نظام پزشکی قصور پزشکی را محرز بداند مرجع رسیدگی کننده به این قصور کجا است؟

17 فروردین 1401 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی