تعمیر مال اجاره ای در نبود صاحبخانه

سلام اگر ملکی که در اجاره مستاجر است در مدت اجاره نیاز به تعمیر پیدا کند و به موجر( صاحبخانه) دسترسی نباشد چه باید کرد؟

20 اردیبهشت 1399 53

مطابق ماده ۲۱قانون روابط موجر و مستاجر ( رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد مستاجر می تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده و مخارج آنرا حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی