جعل چک

با سلام. در یک شکایت جعل چک، کارشناس تایید کرده که خط تحریر چک با خط متهم تطابق دارد و امضای چک نیز جعلی است. متهم ادعا میکند چک را از شخص ثالثی گرفته و فقط مبلغ و تاریخ را در آن نوشته است. پرونده در دادسرا است و کیفرخواست صادر نشده. 1- آیا ممکن است از اتهام جعل تبرئه شود؟ 2- تقریبا مطمئن هستم که امضای چک نیز توسط متهم انجام شده است. چه راهکار قانونی برای انتساب امضا به متهم وجود دارد؟ (تصور من این است که خودکاری که متن و امضا با آن انجام شده است یکسان است ولی میترسم تقاضای کارشناسی دهم، متهم بگوید خودکار را از کسی که چک را به من داد گرفتم و تحریر کردم و اینگونه خود را تبرئه کند. توضیحا اینکه فردی که چک را به متهم داده است سابقه دار و فراری است - همچنین، متهم این پرونده نیز دو فقره جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر دارد.) 3- این چک جعلی را بابت یک طلبی به من داد، آیا جرم کلاهبرداری نیز محقق شده است؟ با تشکر.

20 اردیبهشت 1399 255

با سلام. دادگاه در این گونه موارد بر اساس نظر کارشناس رای صادر میکند لذا چنانچه امضا جعلی باشد جعل محقق شده و تبرئه نخوهاد شد اما چنانچه شما با متهم به نظر کارشناسی اعتراض کنید بنا به صلاحدید دادگاه ممکن موضوع موضوع مجددا به کترشناس ارجاع شود و نطر دادگاه براساس نظریه کارشناسان صادر خواهد شد و ضمنا جرم ادتکابی در صورت اثبات جعل نه کلاهبرداری

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی