نکاح شغار

سلام نکاح شغار از نظر اهل سنت (حنفیه) به چه معناست ؟

21 اردیبهشت 1399 234

با سلام
نکاح شغار عبارت است از این که مردی دختر خودش را به تزویج پسر شخص دیگری در آورد در مقابل این که دختر او نیز به تزویج پسر این شخص در آید یعنی بضع هر کدام از زنها مهر دیگری باشد .اگر بگوید :تزویج میکنم به تو خواهرم را در مقابل این که خواهرت را به من تزویج کنی.و بعض هرکدام را صداق دیگری قرار ندهد یا به عنوان صداق ذکر کند ولی دیگری قبول نکند که صداق خواهرش بعض زن دیگر باشد شغار نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی