ارتداد

شخص بعد از ارتداد و قبل از اسلام می تواند در برابر شفعه چیزی مطالبه کند ؟

21 اردیبهشت 1399 74

عرض ادب و احترام
ابو حنیفه گفته تا زمانی که اسلام آورد چنین حقی ندارد بنابراین اگر اسلام نیاورد و مطالبه نکند حقش باطل می شود اما دیگران میگویند که حق شفعه دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی