درخواست جابجایی ترانس برق و ممانعت اداره مربوطه

سلام یک ترانس برق در حریم منزل ماست(فاصله کم از دیوار خانه)،و برای ساختن طبقه بالای منزل، شهرداری مجوز ساخت نمی دهد. متاسفانه اداره برق ، زیربار جا به جایی این ترانس برق نمی رود و مدعی هست که این ترانس قبل از ساخت منزل ما، در این جا نصب شده است و باید خود مالک خانه جابه جا کند. از لحاظ قانونی، حق جا به جایی ترانس برق با کیست؟

21 فروردین 1401 38

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی