فسخ نکاح

از نظر اهل سنت در صورتی که صغیر یا صغیره به ازدواج کسی در اورده شود آیا بعد از بلوغ اختیار فسخ دارد؟

21 اردیبهشت 1399 138

عض ادب و احترام
صغیره اگر بالغ شود و باکره باشد و بخواهد عقد ازدواجی را که غیر پدر و جد منعقد کرده اند فسخ کند در صورتی که علم به ازدواج قبل از بلوغ داشته باید فورا فسخ کند و نیز هروقت بعد از بلوغ علم پیدا کرد باید فورا فسخ کند و اگر سکوت کند بدون اکراه خیارش باطل میشود چون سکوت او نشانه رضایت محسوب می شود بنابراین بعد از آن ادعای فسخ از او پذیرفته نمیشود چون حق خیار او ساقط شده و ادعای جهل به حق خیار یا جهل به فوریت پذیرفته نمی شود.
برای فسخ باید به حاکم رجوع و درخواست فسخ کند و سپس حاکم حکم به فسخ نماید بنابراین مادامی که قاضی حکم به فسخ نکرده و زوجیت زوجیت بین زوجین وجود دارد و آثار ان مترتب می شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی