مهریه

اگر مهر غیر نقد باشد و زوجه ان را ببخشداز نظر اهل ستت شرایط ان ها چگونه خواهد بود؟

21 اردیبهشت 1399 77

عرض سلام
در صورتی که مهر غیرنقد باشد مثل اینکه کالای تجاری معین باشد یا غیر معین بوده و موصوف بر ذمه باشد و یا حیوان معین یا غیر معین موصوف باشد در این صورت اگر مهر را به شوهر ببخشد و قبل از آمیزش هم طلاق داده شود هیچ یک نمی تواند به دیگری رجوع کند خواه زن مهر را قبض کرده باشد یا نکرده باشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی