مخالفین اسلام

با سلام مخالفین اسلام در عقیده چند گروه هستند؟ توضیح دهید لطفا

21 اردیبهشت 1399 76

با سلام
سه گروه هست
گروه اول:کسانی که کتاب اسمانی ندارند و درباره ی ان ها شبهه ی کتاب هم نیست مانند بت پرستان که تمثال های تراشیده از چوب و سنگ و غیره را می پرستند یا صورت هایی که در کاغذ و مانند ان را میپرستند و همینطور کسانی که ماه و خورشید و ستارگان را می پرستند. مرتدین یعنی کسانی که ضروریات دین را منکر می شوند نیز ملحق به این گروه هستند.
گروه دوم: زردشتیان که درباره ان ها شبهه ی کتاب وجود دارد ان ها کتابی که خداوند بر پیامبرشان زردشت فرستاد را تحریف کردند و پیامبرشان را کشتند و خداوند کتاب را از میان ان ها برداشت
گروه سوم: گروهی که دارای کتاب آسمانی هستند مانند یهود که کتاب آسمانی آن ها تورات است و مسیحیان که کتاب آسمانی آن ها انجیل است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی