وکالت در ازدواج

از نظر اهل سنت ایا وکالت در ازدواج صحیح است و مورد قبول است یا خیر ؟

21 اردیبهشت 1399 141

با سلام
بالغ میتواند برای مباشرت در عقد ازدواج به دیگری وکالت دهد وکیل باید صیغه ی عقد را برای موکل اجرا نماید وکیل باید بالغ و عاقل باشد یعنی اهلیت تصرف داشته باشد بنابراین وکالت کودک و مجنون صحیح نمی باشد .
زن بالغه ی عاقله میتواند در انشا عقد خودش مباشرت کند و میتواند وکیل بگیرد اما عقد او متوقف بر ولی یا وکیل نیست صعیر ممیز نیز میتواند در عقد ازدواج خودش مباشرت کند و میتواند به دیگری وکالت دهد اما ازدواج صغیر غیر ممیز و مجنون منوط به اقدام ولی است
پس میتوان گفت که اگر ولی از باکره اجازه بگیرد و او ساکت شود سکوتش توکیل در ازدواج تلقی میشود حتی اگر بعد از ان بگوید که راضی نیستم ازدواج صحیح است چون وکیل منعزل نمیشود مگر زمانی که علم به عزل پیدا کند اگر زن دو ولی داشته باشد و هردو اذن بخواهند و او سکوت کند سپس هر ولی اورا به شخصی تزویج کند عقد سابق از انها صحیح استو اگر باهم تزویج کرده باشند و هردو را اجازه دهد هردو باطل است و اگر یکی را اجازه دهد ان عقد صحیح است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی