عدم انجام تعهد نسبت به گود برداری ملک

سلام بنده برای تخریب یک ساختمان دو طبقه بامالک تاموازی خیابان قرادادداشتم شخص دیگری که ملک رامشارکت گرفته‌ بودبایدگودبرداری می‌کرد قبل ازاینکه من بیل مکانیکی بیارم شفاهی به توافق رسیدیم که۲۵میلیون ایشان بپردازد قضا موقع خاکبرداری ایشان درشهرستان بودند من مجبوربه پرداخت پول شدم حالا ایشان بعداز گذشت یکسال امروز وفردا ضمناایشان باصاحب ملک قرارداد کتبی دارد که گودبرداری راانجام دهد مراراهنمایی کنید.ممنون هستم

23 فروردین 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی