فحاشی

جرم فحاشی های فوق العاده رکیک و زشت به خانمی در مجازات اسلامی چیست و اگر شخص فحش دهنده در دادگاه منکر شود حکمش چیست؟

21 اردیبهشت 1399 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی