رفتن به حج بدون اجازه همسر

سلام در صورتی که بخوام به حج بروم اما همسرم اجازه ندهد میتوانم بدون اذن او بروم ؟

21 اردیبهشت 1399 143

خروج از منزل برای حج واجب است خواه شوهر اذن بدهد یا ندهد البته اگر بدون همراهی محرم و بدون اذن شوهر خارج شود نفقه اش ساقط می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی