تاثیر فوت زن بر مهر

فوت یکی از زن یا مرد چه تاثیری بر مهر میگذارد (در اهل سنت)؟

21 اردیبهشت 1399 155

فوت یکی از زوجین موجب تثبیت کل مهر می شود خواه قبل از آمیزش و خلوت باشد یا بعد از آمیزش و خلوت باشد زیرد مهر با عقد ثابت می شود تا مسقطی برای مهر به وجود اید و با فوت وجود مسقط منتفی می شود و کل مهر ثابت می گردد.
اگر زوج فوت کند زوجه مهر یا مابقی آن را از ترکه میگیرد زیرا دین است و بر حق ورثه مقدم می شود اگر زوجه فوت کند ورثه اش مهر را می گیرند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی