برگشت در عده زن

با سلام بنده اهل تسنن هستم رجوع در عده از دیدگاه اهل سنت چگونه است؟

21 اردیبهشت 1399 129

در صورتی که شوهر زن را بعد از آمیزش طلاق بائن دهد و سپس در عده با مهر جدید به زن رجوع کند در این صورت به مجرد عقد تمام مهرالمسمی در عقد جدید تثبیت می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی