مطالبه خسارت و اعاده به وضع سابق

سلام درحین خاک برداری زمین شخصی زمین هم جوار به دلیل شیب وداشتن شیرابه خساراتی دید مالک زمین شکایت کرده ودادگاه رای بر پرداخت خسارات داد خسارت پرداخت شد حال مالک زمین میتواند مجددا برای اعاده به وضع سابق شکایت کند با تشکر

29 فروردین 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی