پرداخت دیون

در صورتی که فردی قصد فرار از پرداخت دین را داشته باشد چکاری میتوان انجام داد؟

22 اردیبهشت 1399 60

با عرض سلام
در صورتی که منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی