تبدیل دیون

اگر دینی که به دیگری داریم تبدیل به عوض دیگری شود تکلیف چیست؟

22 اردیبهشت 1399 57

با سلام
طبق تبصره ی 2 ماده ی 24 قانون محکومیت های مالی چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی