تقاضای بدوی اعسار

آیا حل شدن پرونده اجرای مدنی 11 روز قبل از تقاضای بدوی اعسار میتونه یکی از ناقصات ادعای متهم باشه؟ (شاکی 2 پرونده بودم2جا) و به دلیل طولانی بودن پرونده کیفری متهم میتونه بگه من از این تاریخ که حسابمو صاف کردم11روز بعدش تقاضای بدوی اعسار کنه؟ درصورتی که در بازپرسی ها اشاره کرده به حرفه و کارش در اون زمان و اقرار صریح به بزه. شاهد الان جایگاه محکمی نباید داشته باشه. مطالبات چی باشه خوبه؟

22 اردیبهشت 1399 53

سلام دادخواست اعسار و قبول دادخواست فرع بر ذی حق بودن است حق هر فردی است که از حقوق قانونی اش استفاده کند و اگر توانست با دلیل ثابت کند دادگاه به نفعش رای خواهد داد و لاغیر و پس ازقطعی شدن حکم تا30روزفرصت تقدیم اعساردارد موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی