حبس برای پرداخت دیون

اگر شخصی به خاطر پرداخت دین حبس شده باشد در صورت معرفی مال میتواد از ادامه ی حبس جلوگیری کند؟؟

22 اردیبهشت 1399 62

با عرض سلام
در صورتی که محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی