اجرای احکام

حکم اجراییه برای شخصی گرفته ام، او اموالش را بنام دیگری(احتمالا همسر یا پدر همسرش)منتقل کرده و درخواست اعسار کرده،چگونه میتوانم اموال آنها را توقیف کنم

22 اردیبهشت 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی