استرداد لاشه چک از طرف مقابل

چگونگی استرداد لاشه چک وقتی مبلغ پرداخت شده باشد از شورای حل اختلاف

01 اردیبهشت 1401 30

سلام شما می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به طرح دادخواست استرداد لاشه چک را از شورای حل اختلاف مطرح نمایید و فیش های واریزی و اسناد و مدارک موجود را که نشانگر تسویه حساب شما می باشد ضمیمه دادخواست نمایید و اصل مدارک ضمیمه شده را نیز در جلسه دادرسی به همراه خود داشته باشید که در صورت درخواست بتوانید ارایه دهید تا سریعتر به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی