صدای ضبط شده

سلام ایا صدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟

27 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی