اعاده ی حیثیت

مجازات شخصی که اتهامی دروغین و بدون مدرک رابه شخصی دیگر نسبت می دهد و آن را به صورت چاپی منتشر و ان را به مراکز و سازمان های مربوطه ارائه دهد چیست ؟

27 اردیبهشت 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی