ضمانت

پدرم ضامن داییم شده و خانه ما را هم به عنوان ضمانت بانک گذاشته است در حال حاضر حدود هفت ماه است اصلا سرکار نمی‌رود و از بانک زنگ میزنند و تذکر می‌دهند. آیا ما می‌توانیم از دایی‌ شکایت کنیم؟

27 اردیبهشت 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی