مجازات ماموران دولتی

ایا در صورتی که یکی از مامورين دولتي محكومي را سخت تراز مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند ایا می توان از او شکایت کرد؟

27 اردیبهشت 1399 59

عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی
بله چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تراز مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمربه مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشدمباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی