معتاد کردن دیگری

اگر شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر شود ایا جرم است؟

27 اردیبهشت 1399 261

عرض ادب و احترام خدمت شما
بله هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث
اعتیاد وی به مواد مخدر برای بار‌اول به پنج تا ده سال
حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد
شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی