مقصر شدن

سلام من بدون گواهینامه رانندگی کردم و منحر به صدمه دیدن عابر شدم و نزدیک پل عابر پیاده بود ولی مقصر من نبودم ولی چون گواهینامه نداشتم مقصر من میشم ؟

27 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی