وارد کردن مواد به زندان

مجازات شخصی که مواد را به داخل زندان یا بازداشتگاه وارد می کند چیست؟

27 اردیبهشت 1399 121

عرض ادب و احترام خدمت شما
هر کس مواد را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و
نگهداری معتادان وارد نماید حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در‌مواد 4 تا 9 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم
می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی
نیز محکوم می‌شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی