موسسه پزشکی بدون پروانه کار

ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص در صورتی که پروانه کار نداشته باشند غیرقانونی است؟

27 اردیبهشت 1399 98

با سلام
بله ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی