ایا ابطال سند تعاونی مسکن امکان پذیر است

سلام، دادخواست ابطال سند برای سندهای تعاونی مسکن را هم میتوان به دادگاه ارائه نمود یا این دادخواست ابطال سند فقط منحصر به سندهای رسمی و محضری است.

07 اردیبهشت 1401 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی