در تصادف منجر به خسارت آیا خودرو توقیف می گردد.

آیا در تصادف خسارتی وسیله نقلیه ی مقصر توقیف میشود ؟

09 اردیبهشت 1401 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی