فروش مال غیر بدون رضایت

همسرم خانه ای که سه دانگ سه دانگ بود فروخت و با پولش خانه به اسم خودش خرید چون هیچ پولی به من نداد ایا می توانم کاری کنم

10 اردیبهشت 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی