رباخواری

چند وقت پیش از کسی پولی گرفتم و قرار شد به اضافه ی سود ان چند ماه بعد پول را پس بدهم و ان را روی کاغذ هم ذکر کردیم که در زمان مقرر به حساب او واریز کنم اما در نوشته از سود حرفی نزدیم ایا می توانم از او به عنوان ربا خواری شکایت کنم؟

29 اردیبهشت 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی