تولید و توزیع مواد مخدر

سلام ببخشید اگر شخصی منزل خود را محل تولید و توزیع مواد مخدر کند ایا حکم اعدام برایش صادر خواهد شد ؟

30 اردیبهشت 1399 224

با سلام
طبق ماده ی 13 مبارزه با مواد مخدر هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار
کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین
منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه
وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب
واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت
ضبط‌می‌گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی