سرقت

سلام در صورتی که شخصی که مالک ملکی نباشد از کلید سازی برای باز کردن جایی کمک بگیرد وکلید ساز بداند که ان فرد مالک انجا نیست و قصد سرقت داشته مجازات کلیدساز چه خواهد بود؟

30 اردیبهشت 1399 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی