اسپری اشک اور

سلام برای داشتن اسپری اشک اور باید مجوز داشته باشیم و در صورت استفاده ایا مجازاتی دارد؟

30 اردیبهشت 1399 61

سلام در صورت استفاده بدون مجوز هم به اتهام صدمات جسمی و هم به اتهام استفاده از افشانه و غیره محکوم خواهید شد ولی اگر مجز داشته باشید و این استفاده در مقام دفاع باشد در فرض اثبات هیچگونه مسئولیتی برای شما ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی