چک بلا محل

چک برگشتی از مشتری داشتم برگشت زدم ولی حکم توقیف اموال نمیدن. این کار قانونی است؟

31 اردیبهشت 1399 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی