تصادفات رانندگی

سلام من در جاده بر اثر طوفان شدید جسمی به جلوی ماشین پرتاب شدو من با ماشین جلویی برخورد کردم ایا خسارتی شامل حال بنده می شود؟

31 اردیبهشت 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی