ایا خروج از ایران باگدذرنامه افعانستانی امکان پذیر است

با سلام بنده در ابتدا دارای تابعیت کشور افغانستان بوده و سپس تابعیت کشور ایران را نیز بدست آوردم. حال قصد خروج به یک کشور اروپایی را دارم. آیا می توانم بدون پاسپورت ایرانی و با پاسپور افغانی و ویزا از کشور خارج شوم؟ پلیس فرودگاه مشکلی بوجود نمی آورد؟

20 اردیبهشت 1401 22

سلام .طبق مواد 2تا4قانون گذرنامه اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج
به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند.صدور گذرنامه منوط به‌ارائه اسنادی است کههویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت نماید. اسناد مزبور به موجب آیین‌نامه
اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.ماده 3 - خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانونممنوع است.وقتی تابعیت ایران راشما دریافت داشته اید در حکم اتباع ایرانی هستید وباید از قوانین گذرنامه ایران تبعیت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی