جرم افراد غیر قانونی

با سلام اگر شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود در کجا به جرم او رسیدگی می کنند ؟

31 اردیبهشت 1399 59

با سلام طبق ماده 8 قانون مجازات هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی