حبس برای شرب خمر

با سلام ایا دو شب زندان بخاطر مشروب سابقه ی کیفری محسوب می شود؟

31 اردیبهشت 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی