چک برگشت خورده

چکی به علت عدم موجودی و مغایرت امضا چک با امضا بانکی برگشت خورده . ایا حقوقی میشود اقدام کرد یا صرفا صدورچک بلامحل کیفری ؟

31 اردیبهشت 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی