دیه در ماه های حرام

اگه فردي در ماه حرام گواهينامه داشته باشه اما بيمه نداشته باشه و تصادف منجر به فوت کند و مقصر هم باشد چه حکمی برای او در نظر میگیرند وشرایط دیه به چه صورت خواهد بود؟

31 اردیبهشت 1399 103

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی