;
ثبت شماره صفحات اوراق قضایی در سیستم

سلام آیا شماره صفحات اوراق قضایی پرونده های قضایی نیز در سیستم رایانه شعبات رسیدگی به پرونده ها نیز ثبت میگردد؟

01 خرداد 1399 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی