فرار از پرداخت دین

ببخشید اگر شخصی به پرداخت مبلغی محکوم گرددو و پرونده اش هم در مرحله ی اجرایی باشد و ایشون به علت نداشتن دادخواست اعسار نماید و چند روز بعد ملکی را برای ادای دین به دادورزی معرفی کند و دادخواست اعسارش هم پس بگیرد ایا در این صورت دائن حق شکایت از مدیون با عنوان قصد فرار از دین را دارد ؟

01 خرداد 1399 53

عرض ادب و احترام خدمت شما
طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی