امکان برائت با شهادت شهود؟؟؟

سلام چندماه پیش برام ابلاغیه اومدرفتم دادسراگفتن متهم شدم به افترای عملی جاسازی۷گرم شیشه درخودرویکی ازاقوام ودوستان صمیمی خودم که دوسال پیش باسندملکی خودم ازاده باسیمکارتی که سه سال پیش دست من بودوگمش کردم که متاسفانه نرفتم بسوزونمش به۱۱۰زنگ زدن وگزارش داده بودن به دادیارگفتم پرینت بگیرن پرینت گرفتن ولی متاسفانه تواین سه سال فقط یک پرینت موجودبوداونم پرینت تماس با۱۱۰که شماره سریال گوشی که تماس گرفته بودن هم گوشی نوکیاساده خودم بودکه دوسال پیش توهمون تاریخ تماس با۱۱۰به دوستم که گوشیش خراب شده بودازم خواست گوشی اضافموبهش بدم بودکه روزبعدگوشیمواوردوگفت گوشیش درست شده متاسفانه پارسال براثرتصادف اون دوستم فوت کرد ولی روزی که گوشی روبهش دادم سه نفرشاهدبودحالامیخوام بدونم میتونم باشهادت اون سه نفرتبرئه بشم

24 اردیبهشت 1401 22

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
عنایت داشته باشید استناد ب شهادت شهود از ادله اثبات دعوا بوده و در موارد نفی اتهام نیز کاربرد موثری دارد بنابر این اگر بواسطه سایر ادله از جمله پرینت با استعلام مقام قضایی امکان رفع اتهام برائت ندارید میتوانید ب شهادت شهودی ک ناظر بر ارائه گوشی توسط شما ب دوستتان بودند استناد کنید بدیهیست با پذیرش شهادت(حداقل ۲ شاهد) توسط قاضی و دیگر امارات ک منجر ب علم ایشان شود امکان حصول برائت وجود خواهد داشت
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی